Shoin Jinja Setagaya

Setagaya I Tokyo, Japan

Client

Kotobuki City of Setagaya

Shoin Jinja Setagaya | Image 1/18
Shoin Jinja Setagaya | Image 2/18
Shoin Jinja Setagaya | Image 3/18
Shoin Jinja Setagaya | Image 4/18
Shoin Jinja Setagaya | Image 5/18
Shoin Jinja Setagaya | Image 6/18
Shoin Jinja Setagaya | Image 7/18
Shoin Jinja Setagaya | Image 8/18
Shoin Jinja Setagaya | Image 9/18
Shoin Jinja Setagaya | Image 10/18
Shoin Jinja Setagaya | Image 11/18
Shoin Jinja Setagaya | Image 12/18
Shoin Jinja Setagaya | Image 13/18
Shoin Jinja Setagaya | Image 14/18
Shoin Jinja Setagaya | Image 15/18
Shoin Jinja Setagaya | Image 16/18
Shoin Jinja Setagaya | Image 17/18
Shoin Jinja Setagaya | Image 18/18